معارف اسلامی

معارف

1) سوالات انتخابی:

1- کلمه ی لا اله الا الله مهمترین شعار اسلام و جامع همه ی ابعاد توحید است.                                    

            صحیح*             غلط     

2- توحید عملی به سه دسته ی: توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی تقسیم می شود.                صحیح                غلط*

3- اینکه خداوند به تنهایی جهان را اداره می کند، در مرتبه ی توحید ذاتی قرار دارد.                               صحیح                غلط*

4- خداوند کلمه ی لا اله الا الله را دژ مستحکم خود نامیده است.                  

             صحیح*              غلط

5- توحید در عبادت، توحید نظری نامیده می شود.                                                                                    صحیح                غلط*

6-انسان موحد کسی است که تلاش می کند فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نماید.                               صحیح*             غلط

7-جمله ی:(ذات خدا جهان را اداره میکند)، زیر مجموعه ی توحید افعالی است.                                                صحیح*             غلط

8-اولین ثمره ی اخلاص احساس اطمینان و آرامش روانی است.                                                            صحیح                غلط*

9-اخلاص در بندگی همان توحید عبادی است.                                                                                  صحیح*              غلط

10-در انجام هر عمل، باید نیت خالص الهی داشت. این شرط حسن فاعلی نامیده می شود.                        صحیح                 غلط*

 

2)سوالات تستی:

1)به بیان پیامبر گرامی اسلام(ص)، ((غنای مصون از کفر)) و ((حیات ماّمون از موت)) و ((بروز ولایت)) ثمرات توحید ......... است و نشان دهنده ی ادامه ی مسیر در صراط مستقیم مفهوم آیه ی شریفه ی ........... میباشد:

1)عملی-واَنِ اعبدونی هذا صراط مستقیم                                                    2)ذاتی-واَنِ اعبدونی هذا صراط مستقیم

3)عملی-واَلذینَ جاهدوا و فینا لنهدینهم سبلنا                                            3)ذاتی-واَلذینَ جاهدوا و فینا لنهدینهم سبلنا

 

2)با توجه به آیه ی شریفه ی ((واَلذینَ جاهدوا و فینا لَنَهدیَنّهم سبلَنا و اَلذینَ الله لَمَعَ المحسنینَ)) کدام مطلب پیام آیه نمیباشد؟

1)در منطق اسلام هیچ عذر و بهانه ای جای عمل خود فرد را پر نمیکند.

2)عمل، شرط ایمان نیست و ایمان به تنهایی برای رسیدن به سعادت کافی است.

3)انسان وقتی مسیر حق و حقیقت را شناخت ،پای در میدان عمل می گذارد.

4)اگر کسی اهل عمل بود و با جدیت در مسیر حق گام برداشت،هدایت الهی شامل حالش خواهد شد.

3)با توجه به بیت:((به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست)) کدام پیام مفهوم می گردد؟

1)کیست که پیوسته به یاد معاد و زیبایی های بهشت باشد،اما خود را برای آن آماده نکرده باشد.

2)به هر میزان که معرفت وایمان به خداوند بیشتر شود، انگیزه ی ما برای عبودیت و بندگی نیز افزایش می یابد.

3)نیایش با خدا و عرض نیاز به پیشگاه او،محبت خداوند را در قلب تقویت می کند و غفلت را کنار می زند.

4)کسی که در برابر حق تسلیم و خاضع است، به آسانی وارد مسیر بندگی می شود وبه سرعت راه موفقیت را می پیماید.

 

 

 4)کدام یک از آیات زیر تأئیدی بر تابعیت حسن فعلی از حسن فاعلی اعمال است: 

1)فمن تابَ من بعد ظلمه ی واَصلَحَ فاَنّ اللّهَ یتوبُ علیه

2)لوکُنا سَمَعُ اَونَعقِل ماکُنّا فی اصحاب السّعیر

3)إنّا انزلنا الیکَ الکتابَ بالحقِ فاعبُدوِ اللّه مخلصاً له الدّین

4)اَلم اَعَهد اِلیکم یا بنی آدمَ اَن لا تعبدوا الشیطانََ اِنه و لکم عدو المبینُ

 

 

5)بنا به فرموده ی پیامبر (ص) خداوند به کسانی که اوامر او را اطاغت کنند تمام وعده های زیر را داده است بجز. . .

1)اَجعَلک غَنّیاً لا تَفتَقُر                                                                                 2) اجعَلک حَیّا لا تَموتُ

 3)اجَعلک تقول للشَّئ کُن فیکون                                                               4)لَنصرفَ عَنهُ السوء وَ الفَحشاءَ

 

6)وحدت دعوت که ----است از توبه به آیه شریفه ی ------مفهوم می گردد..

1)تحقّق توحید عبادی وانتفای شرک در پرستش-ولقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوا اللّه واتنبوا الطاغوت

2)تحقّق توحید عبادی وانتفای شرک در پرستش-ومن یًسِلم وجَهه الی الّله وهو محسن فقد استمسکَ بالعروۀ الوثقی

3) تجلی توحید ذاتی و پاسخ گویی به فطرت خداجویی-ولقَد بعثنا فی کل امه رسولاٌ ان اعبدوا الّله و اتبنوا الطاغوت

4) تجلی توحیدذاتی وپاسخ گویی به فطرت خدا جویی-ومن یُسلم وجَهه الی الّله وهومحسن فقداستمسک بالعروه الوثقی

 

 

7)مرتبه ی توحید به کار رفته در کدام آیه با سایرین متفاوت است:

1)اَفریتُم ما تحرُثونَ اَنتم تزرعونه ُ ام نحنُ الزارعون

2) ولّله ما فی السموات وما فی الارض والی الّله ترجع الامور

3)ولقد بعثنا فی کل اُمه رسولاً اَنَ اعبدُوُا الّله واجتنبو الطّاغوت

4)ما لَهم من دونه ی من وَلی ولا یُشرکُ فی حکمه ی اَحَداً

 

 

8)آیات شریفه ی ((ولّله ما فی السماوات و ما فی الارض ))"((واعملوا انّ الّله غنی حمید))"((ومَن سُلِم وجههُ الی الّلهُ وهو مُحسِنُ))به ترتیب بیانگر کدام ابعاد توحید است:

1) افعالی- ذاتی- عملی                                                                               2) ذاتی - افعالی – صفاتی

3) مالکیت – ربوبیت – عبودیت                                                                   4) خالقیت – ولایت - ربوبیت

 

9)کدام آیه در بر دارنده ی جلوه ی توحیدی در اعمال و رفتار انسان  نیست:

1)ولَقَد بعثنا فی کُل اُمهٍ رَسولاً اَنَ اَعَبدوُا الّلهَ واجتَنبوا الطاغوتَ                    2) خالقُ کُلِّ شیئِ فاعُبدوهُ

  3)اٍن الّله ربّی و ربّکم فَاعبدوهُ                                                                       4)قل الّله خالق کُل شَیء و هو الواحد القهارُ 

 10)ویژگی بت پرستی و شرک جدید آن است که که برخی انسانها در عین قبول داشتن خداوند-------که از مصداق شرک -----است.

1)دین و دستور های آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند- ذاتی(جلی)

2)دین و دستورهای آن را در زندگی خود وارد نمی کنند-عملی(خفی)

3)فکر می کنند که مستقل از خداوند می توانند امور خود را تدبیر کنند- عملی(خفی)

4)فکر می کنند که مستقل از خداوند می توانند امور خود را تدبیر کنند-ذاتی(جلی)     

3)سوالات تشریحی:

 

1-انسان موحد چه کسی است؟

2-4 مورد از ویژگی های کلمه ی(( لا اله الا الله)) را بنوسید.

3-رسول خدا در مورد کلمه ی ((لا اله الا الله)) چه فرموده اند؟

4-توحید نظری چه زمانی ثمره ومیوه ی خود را می دهد؟

5-اخلاص در بندگی به چه معناست؟ توضیح دهید.

6-هر عملی از دو جزء تشکیل شده،  نام برده و هرکدام را توضیح دهید.

7-عبارت((... لو کُنّا نسمَعُ اَو نَفعِلُ ما کنّا اَصحابِ السّعیر)) اشاره به کدامیک از برنامه ریزی ها برای اخلاص دارد؟

8-قرآن کریم ایمان را قرین عمل صالح معرفی می کند. این به چه معناست؟

9-در چه صورت انگیزه ی ما برای عبودیت و بندگی افزایش می یابد؟

10-((انّا اَنزَلنا اِلَیکَ الکتابَ بالحقِّ فَاعبُدوا.... مخلِصاً لَهُ الدّینَ))، سه مورد از پیام های این آیه را بنویسید.

4)سوالات کوتاه پاسخ:

1-مهمترین شعار اسلام چیست؟

2-شرک عملی در مرتبه ی اول چیست؟ فقط نام ببرید.

3-((.... خالقُ کُلَّ شَیءٍ فَاعبُدوهُ)) بیانگر چه توحید هایی است؟

4-به گفته ی پیامبر اکرم (ص) ، بهای بهشت چیست؟

5-توحید محور چیست؟، شرک محور چیست؟

6-طبق این آیه((قُل اِنّما اَعِظُکُم بِواحِدَۀٍ ...)) وظیفه ی پیامبران چیست؟

7-ثمره ی اصلی درخت اخلاص چیست؟

8-بالاترین میوه ی اخلاص در بندگی چیست؟

9-قرآن کریم غالباً چه چیزی را قرین عمل صالح می داند؟

10-یکی از راه های موثر برای تقویت عبودیت و اخلاص چیست؟

 

5)سوالات تکمیلی:

1-بالاترین میوه ی اخلاص در بندگی ........... و ......... به پیشگاه اوست.(دیدار محبوب حقیقی/تقرب)

2-آیه ی (الّا لِیَعبُدوا اِلهاً واحِدًا لا اله الّا هُوَ ) نشان دهنده ی .......... است.(شرک عملی)

3-عبارت (وَاجتَنِبوُا الطّاغوت ....) مبیّن .......... در بعد ........... است.(نفی شرک عملی/اجتماعی)

4-شرک عملی در مرحله ی اول ............. است که به آن شرک ......... گفته می شود.(پرستش غیر خدا/جلّی)

5-اینکه انسان خدارا بپرستد اما به جای تبعیت از او، از هوای نفس خود یا دیگری اطاعت کنددچار .........شده است.(شرک خفی)

6-لازمه ی به واقیعت رسیدن عدالت اجتماعی، تحقق ......... در همه ی بعد هاست.(توحید عملی)

7-به گفته ی پیامبر اکرم(ص) عبارت((لا اله اله الله))، ........... است.(بهای بهشت)

8-.......... ، محور و روح زندگی دینی و ........ محور وروح زندگی غیر دینی است.(توحید/شرک)

9-کسی که در راه خالص کردن خود تلاش می کند، ......... نامیده می شود.(مخلِص)

10-اولین قدم برای ورود به بندگی واخلاص ........... است.(حق پذیری)

 

اعضای گروه:

         ((سید طه موسوی زاده-سجاد اقدامی- بنیامین سلطانی-میثم سعدانی))

                 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:54  توسط گروه درسی معارف  |